தஞ்சை ஜில்லாவில் நடப்பது என்ன? மறுவாசிப்பிற்கு உட்படுத்த வேண்டிய அரிய நூல் – ஜி.ராமகிருஷ்ணன்

“நமது எதிரிகள் யார், நண்பர்கள் யார் என்பதை தீர்மானிப்பதுதான் ஒரு புரட்சியின் முக்கியமான அம்சம். இதற்காக ஒவ்வொரு வர்க்கத்தினுடைய சமூக பொருளாதார பின்னணியை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்’’…

Read More