தங்கேஸ் கவிதைகள்

மழைக் காட்சிகள் ************************ நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு…… ******************************************** கலங்கிய குட்டைகளில் பறக்கும் கட்சிக் கொடிகளை நையப் புடைக்கின்றது வலுத்த மழைத்துளி முக்குளித்த பின்பு…

Read More