ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “தன்னம்பிக்கை தந்த பரிசு” -சாந்தி சரவணன்

தன்னம்பிக்கை தந்த பரிசு – சிறார் புத்தகம். சிறார் புத்தகம் என்றவுடன் அது சிறுவர்களுக்கானது என பெரியவர்கள் அதை வாசிக்க மறுகலித்துவிடுகிறார்கள். சிறார் புத்தகங்களை நாம் வாசிக்க…

Read More