தப்புத் தாளம் சிறுகதை – ச.லிங்கராசு

இரவு மணி ஏழு முப்பது இருக்கலாம்.தபேலா வாசிப்பின ஒலி அந்த அறையை வியாபித்துக் கொண்டிருந்தது.”தகிட தகமி தகட தகமி தந்தானா” பாடலை முணு முத்துக் கொண்டே ராஜன்…

Read More