நூல் அறிமுகம்: ஜெர்மன் பேறுகாலத் தாதி – ச.சுப்பாராவ் 

இரண்டாம் உலகப்போர், வதை முகாம்கள், ஆகியவற்றைப் பற்றிய விரிவான வர்ணனையை நாம் முற்றிலும் எதிர்பார்க்காத ஒரு கதைக்களத்தில் தரும் நாவல் ஒன்றை சமீபத்தில் படித்தேன். மாண்டி ரோபாதெம்…

Read More