அறிவியல் ரீடோ மீட்டர் 1: மனிதன் நாற்ற வாயுவை வெளியேற்றுவது ஏன்? – ஐசக் அஸிமவ் | தமிழில்: ஆயிஷா இரா. நடராசன்

மனிதன் நாற்ற வாயுவை வெளியேற்றுவது ஏன்? – ஐசக் அஸிமவ் (1961ல் எழுதிய அறிவியல் கட்டுரை) மேற்கண்ட கேள்விக்கு பதிலை கண்டுபிடிக்க ஆய்வகத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின்போது ஒரு…

Read More