ராக்கெட் பையன்கள் தொலைக்காட்சித் தொடரைப் பார்த்த பிறகு என்னால் சிரிக்க மட்டுமே முடிந்தது – இட்டி ஆபிரகாம் | தமிழில்: தா. சந்திரகுரு

அணு ஆற்றல் திட்டங்கள் குறித்த வரலாற்றாய்வாளன் என்ற முறையில் ‘ராக்கெட் பையன்கள்’ தொலைக்காட்சித் தொடரைப் பார்த்த பிறகு என்னால் சிரிக்க மட்டுமே முடிந்தது தேசத்தின் ‘அணு தளம்’…

Read More