தொடர் 2: ஜானி ரொடாரியின் இத்தாலிய தொலைப்பேசிக் கதைகள் (கூர் முனைகள் இல்லாத நகரம்) – தமிழில்: ஆயிஷா. இரா. நடராசன்

கூர் முனைகள் இல்லாத நகரம் அவர் ஒரு மருந்து தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார். ஒரு விற்பனை சிப்பந்தி. அப்படி என்றால் என்னவென்று தெரியுமா. ஊர்ஊராக சென்று…

Read More

தொடர் 1: ஜானி ரொடாரியின் இத்தாலிய தொலைப்பேசிக் கதைகள் (எங்குமே போகாத பாதை) – தமிழில்: ஆயிஷா. இரா. நடராசன்

எங்குமே போகாத பாதை உங்களுக்கு மார்ட்டினோவைத் தெரியுமா. ரொம்பத் துடுக்கான சிறுவன். பல சிறார்கள் நடக்கத் தொடங்கும் வயதுக்கு முன்னதாகவே அவன் நடந்துவிட்டான். பிற குழந்தைகளுக்கு பேச்சு…

Read More