பேசும் புத்தகம் | சிறுகதை *விறகு வேட்டியின் கதை* | வாசித்தவர்: K.கல்யாணி  (Ss212)

சிறுகதையின் பெயர்: விறகு வேட்டியின் கதை புத்தகம் : ஆசிரியர் : வாசித்தவர்: K.கல்யாணி (Ss212) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக அனுப்பபட்டது. மறக்காமல்…

Read More