இந்திய அறிவியலில் இடதுசாரிகளின் சொல்லப்படாத வரலாறு – பிரபீர் புர்கயஸ்தா (தமிழில்: தா.சந்திரகுரு)

நேருவால் இந்தியாவைத் தொழில்மயமாக்க உதவும் வகையில், பொதுவாக கட்டமைக்கப்பட்ட அறிவியல் நிறுவனங்கள் மீது மட்டுமே இந்திய அறிவியலின் வரலாறு குறித்த பதிவுகள் கவனம் செலுத்துகின்றன. அந்த வரலாறு,…

Read More