ஆண்கள் அருகிப்போன உலகம்..! – அ. குமரேசன்

ஊழித்தாண்டவம் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் கொரோனாக்கிருமியைக் கட்டுக்குள் கொண்டுவரும் உலகப் போராட்டத்தினிடையே, பெருந்தொற்றுகள் பற்றிய முற்கால இலக்கியப் பதிவுகள் அதிகமாகத் தேடியெடுத்து வாசிக்கப்படுகின்றன என்று ஏற்கெனவே பார்த்தோம். இப்போது ஒரு…

Read More