உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர்-7 | எழுத்தாளர் ஆயிஷா இரா நடராசன்

#AyeshaNatarasan #Science #Bharathitv #Bookday #BookReview #TheAnalyticalTheoryofHeat #JosephFourier #Scientist உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர்-7 நூல் ஜோசப் ஃபோரியர் எழுதிய தி அனலைடிகல் தியேரி…

Read More