தீராப் பள்ளம் கவிதை – கண்ணன்

கீச்சி போய் அழகி வந்தது டாம்மி போய் ராக்கி வந்தான் முட்டைக் கண்ணன் போக மீதமிருக்கும் மூன்று செவ்வகத் தொட்டியில் ராக்கியுடன் நடைபயில மறந்தே போனான் விக்கி…

Read More