பெர்ஜினின் “தேநீரில் கலந்திருக்கும் இயற்பியல்”

இயற்கையின் நிகழ்வுகளை புரிந்து கொள்ள இயற்பியல் அவசியம் நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் பென்சிலில் என்ன இருக்கிறது? தேயிலை தூள் இயக்கம் எப்படி செயல்படுகிறது? குளிரை எப்படி போர்வைகள்…

Read More