தேனி சீருடையான் அவர்களின் “அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் ‘’ – நூலறிமுகம்

தோழர் சீருடையான் அவர்கள் வா என்று அழைத்தால், சிறுகதை தானாக அவரிடம் வந்து வந்து ஒட்டிக் கொள்கிறது. விரல்களோடு இழைந்து விளையாடுகிறது. இன்னும் இன்னும் என்னை எழுதிப்போ…

Read More