நூல் அறிமுகம்: மீனாசுந்தரின் ’புலன் கடவுள்’ – தேனிசீருடையான்.

நுகர்வின் வலிமையும் நியாயத்தின் சிதைவும்! பவுனரசி ஓர் அரசு அதிகாரி. அவள் பைத்தியம் பிடித்ததுபோல் அலைகிறாள். எதைப் பார்த்தாலும் வெறுப்பு மேலிடுகிறது. சக ஊழியர்கள் அவளைப் பார்க்க…

Read More