தேர்தலின் முன்னிரவு கவிதை

இந்தியக் குடியரசு இமாலயக் கட்டமைப்பு ! மேடு பள்ளம் நிறவல் மேன்மை குறிக்கோள் நிறம் அகற்றல் நியாயம் உணர்த்தல் அறிவுப் பெருக்கம் அகிலம் குறிக்கோள்! மேன்மக்கள் மெத்தப்…

Read More