நூல் அறிமுகம்: என். சரவணனின் ‘தலித்தின் குறிப்புகள்’ – பொன் விஜி

*நம் கடவுள் சாதி காப்பாற்றும் கடவுள்* *நம் மதம் சாதி காப்பாற்றும் மதம்* *நம் அரசாங்கம் சாதி காப்பாற்றும் அரசாங்கம்* *நம் இலக்கியம் சாதி காப்பாற்றும் இலக்கியம்…

Read More