நூல் அறிமுகம்:- திரையின்றி அமையாது உலகு (தமிழ் சினிமாவின் சாதிய முகம்)

நூல்: திரையின்றி அமையாது உலகு (தமிழ் சினிமாவின் சாதிய முகம்) ஆசிரியர்: குமரன்தாஸ் வெளியீடு: கருப்புப் பிரதிகள், பி55, பப்பு மஸ்தான் தர்கா, லாயிட்ஸ் சாலை, சென்னை…

Read More