கார்கவியின் கவிதைகள்

அளவறிந்து_வாழ்..! *************************** இரவு பகல் பாராமல் சுக துக்கங்களை மறந்து பணத்திற்காக ஓடுகிறான் குடும்ப தலைவன்……. எவ்வளவு பெற்றால் இல்லை என்ற வாரத்தையை மட்டும் நுனி நாக்கில்…

Read More