நூல் அறிமுகம்: தமிழர் சிற்பக்கலையில் அழகியல் கோட்பாடுகள்- முனைவர் பா.ஜம்புலிங்கம்

சு. திருநாவுக்கரசு எழுதியுள்ள தமிழர் சிற்பக்கலையில் அழகியல் கோட்பாடுகள் என்ற நூல் அழகியல், அழகியலும் சிற்பக்கலையும், மரபுச் சிற்பக்கலைக் கோட்பாடுகள், தொல்காப்பியத்தில் எண்வகை மெய்ப்பாடுகள், நவீன சிற்பக்கலைக்…

Read More