தூக்கணாங்குருவி சிறுகதை – சுதா

பனைமர ஓலை இடுக்குகளுக்கு இடையே தொங்கிக்கொண்டிருந்தது தூக்கணாங்குருவிக் கூடு.அந்தக் கூட்டில் ஒரு குருவி மட்டும் தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்துச்சு. அந்தக் குருவிக்கு மனித குழந்தைகள் தான் ரொம்ப…

Read More