கவிதை: ஆன்மாவை மினுக்கும் – Dr ஜலீலா முஸம்மில்

உன்னில் இருந்து என்னைப் பீடித்துக்கொண்டதா என்னிலிருந்து உனக்குத் தொற்றி விட்டதா நீடித்துக் கொண்டே இருக்கிறது உனக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் நேசப்பிணி… நம்மிருதயங்களையது பலப்படுத்திக்கொண்டே பாலமமைக்கிறது! பூங்கொத்துக்கள் தேவையில்லை வானில்…

Read More