கொஞ்சம் மாற்றி யோசிக்கலாமே கவிதை – பாங்கைத் தமிழன்

பூ வென்று பார்த்த “உங்களுக்கு ஒண்ணுந்தெரியாது” சும்மா சொன்னதல்ல; புரிந்து கொள் தோழா! போ…. சோறு செய்! அவள் புதியதோர் உலகம் செய்யட்டும்! – பாங்கைத் தமிழன்

Read More