சிறார் கதை: தோழர் மூக்கன் – விழியன்

மூக்கன் என்று தான் அதனை எப்போதும் அழைப்பான். சலீம் தன் அப்பாவிற்கு சாப்பாடு எடுத்துச் செல்லும் போதுதான் முதன்முறையாக மூக்கனை பார்த்தான். முதலில் அந்த பறவையின் பெயர்…

Read More