பேசும் புத்தகம் | எழுத்தாளர் கல்கியின் சிறுகதை *புலி ராஜா* | வாசித்தவர்: ப.தீபிகா.

சிறுகதையின் பெயர்: புலி ராஜா புத்தகம் : கல்கியின் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : எழுத்தாளர் கல்கி வாசித்தவர்: ப.தீபிகா. (Ss97) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு…

Read More