ஹிரோஷிமா, நாகசாகி தினம் (ஆற்ற இயலாத அவலத்தின் கண்ணீர்) – பேராசிரியர் ச.மாடசாமி

கல்வியாளர், பேராசிரியர் ச.மாடசாமி அவர்கள் ‘வித்தியாசம்தான் அழகு’ புத்தகத்தில் அறிமுகம் செய்துள்ள HIROSHIMA NO PIKA (கொ.ம.கோ.இளங்கோ மொழியாக்கத்தில் ‘மாயி-சான்’ என்ற நூல் தமிழில் வெளியாகியுள்ளது) ஜப்பான்…

Read More