மு.ராம்குமாரின் கவிதை

ஒரு ரகசியத்தை உனக்குச் சொல்லவிருக்கிறேன் ஒரு பறவை தன் கூடுகளை அடைகாப்பது போல் காதலின் கடந்தகால சுவடுகளை அடைகாத்து வைத்திருக்கிறேன் அதில் உன் வீதிகளில் நடக்க முயன்ற…

Read More