கவிதை: இறந்துபோன ஒரு சாலையை சாலையில் பார்த்தேன்-அஹ்லாம் பஸ்ஹாரத்

இறந்துபோன ஒரு சாலையை சாலையில் பார்த்தேன் அஹ்லாம் பஸ்ஹாரத் (Ahlam Bsharat) அரபு மொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்தில்: ஜெய்னா ஹாஸ்ஸன் பெக் (Zeina Hashem Beck) ஆங்கிலம் வழி…

Read More