2021ல் என் மனம் கவர்ந்த புத்தகங்கள் – ச.சுப்பாராவ்

2021ல் 100 புத்தகங்கள் வாசிக்க வேண்டும் என்று இலக்கு வைத்திருந்தாலும், எழுத்து வேலைகள், சொந்த வேலைகள் காரணமாக 90 தான் படிக்க முடிந்தது. அவற்றில் என் மனம்…

Read More