நூல் அறிமுகம்: மழலையர் கல்வி – மரியா மாண்டிசோரி | தமிழில்: ஆயிஷா. இரா. நடராசன்

45 ஆவது சென்னை புத்தகக் காட்சி புதிய வரவுகள் மரியா மாண்டிசோரி எனும் கல்விப் புரட்சி கல்வி பள்ளியில்தான் தொடங்குகிறது என்று நினைப்பது நமது அறிவீனத்தையே காட்டுகிறது.…

Read More