நூல் அறிமுகம்: ‘1941’ திருச்சி சிறை – எஸ்.எஸ்.கரையாளர்

“உங்கள் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கும் குற்றங்களை ஒப்புக் கொள்கிறீர்களா?” “முழுமையாக ஒப்புக் கொள்கிறேன்” “நான் தங்களை குற்றவாளி என்று தீர்மானிக்கிறேன். தங்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பதற்காக வருந்துகிறேன். தங்களுக்கு ஆறுமாதம்…

Read More