பேசும் புத்தகம் | கன்னிக்கோவில் ராஜா சிறுகதை *நீர் பந்தல்* | வாசித்தவர்: துளசி பட் Ss227/2

சிறுகதையின் பெயர்: நீர் பந்தல் புத்தகம் : ஆசிரியர் : கன்னிக்கோவில் ராஜா வாசித்தவர்: துளசி பட் Ss227/2 இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக…

Read More

பேசும் புத்தகம் | சாந்தா தத் சிறுகதை *சிநேகிதியே சிநேகிதியே* | வாசித்தவர்: துளசி பட் Ss227

சிறுகதையின் பெயர்: சிநேகிதியே சிநேகிதியே புத்தகம் : ஆசிரியர் : சாந்தா தத் வாசித்தவர்: துளசி பட் Ss227 இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக…

Read More