பேசும் புத்தகம் | பிரபஞ்சன் சிறுகதை *இரண்டு குழந்தைகள்* | வாசித்தவர்: த.ஜோசப்ஜெயந்தி Ss226/2

சிறுகதையின் பெயர்: இரண்டு குழந்தைகள் புத்தகம் : பிரபஞ்சன் சிறுகதை ஆசிரியர் : திரு.பிரபஞ்சன் வாசித்தவர்: த.ஜோசப்ஜெயந்தி Ss226/2 இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு போட்டிக்காக…

Read More

பேசும் புத்தகம் | ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் *இரண்டு குழந்தைகள்* | வாசித்தவர்: சுவாமிநாதன் (Ss 157)

சிறுகதையின் பெயர்: இரண்டு குழந்தைகள் புத்தகம் : ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் ஆசிரியர் : ஜெயகாந்தன் வாசித்தவர்: சுவாமிநாதன் (Ss 157) இந்த சிறுகதை, பேசும் புத்தகம் வாசிப்பு…

Read More