தொடர் 38: இரண்டு கொடிகள் – மஞ்சேரி எஸ்.ஈச்வரன் | கதைச்சுருக்கம்: ராமச்சந்திர வைத்தியநாத்

மஞ்சேரி எஸ். ஈச்வரன் ஆங்கிலத்தில் எழுதினாலும், தமிழகம்தான் குறிப்பாக சென்னைதான் பெரும்பாலான கதைகளின் களமாக இருந்திருக்கிறது. அன்றைய உயர்மத்திய தர வர்க்கத்தின் மனோநிலையை இவரது கதைகள் பிரதிபலிக்கிறது.…

Read More