அவசரமான உலகம் கவிதை – சா. நாகூர் பிச்சை

அவசர உலகில் அனைவரும் அடைக்கலம் அனுதின வாழ்வில் ஆசைகள் அமர்க்களம் நாளும் காலம் கற்பூரமாய்க் கரையும். யாவும் தேடல் என்பதில் கிடைக்கும் மனிதன் அவசர அவசரமாய் வாழத்…

Read More