உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர் – 14 | எழுத்தாளர் ஆயிஷா இரா நடராசன்

#AyeshaNatarasan #Science #Bharathitv #Bookday #BookReview #JamesWatson #TheDoubleHelix உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர் – 14 ஜேம்ஸ் டி வாட்சனின் எழுதிய தி டபுள்…

Read More

உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர் – 13 | எழுத்தாளர் ஆயிஷா இரா நடராசன்

#AyeshaNatarasan #Science #Bharathitv #Bookday #BookReview #GeorgeGamow #Infinity #Scientist உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர் – 13 நூல் ஜார்ஜ் காமவ் எழுதிய ஒன்…

Read More

உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர் – 10 | எழுத்தாளர் ஆயிஷா இரா நடராசன்

#AyeshaNatarasan #Science #Bharathitv #Bookday #BookReview #Dehumanicorporisfabrica #AndreasVesalius #Scientist உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர் – 10 நூல் ஆண்ட்ரியாஸ் வெசாலியஸ் எழுதிய தி…

Read More

உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர் – 9 | எழுத்தாளர் ஆயிஷா இரா நடராசன்

#AyeshaNatarasan #Science #Bharathitv #Bookday #BookReview #Theoriginofspecies #CharlesDarwin #Scientist உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர் – 9 நூல் சார்லஸ் டார்வின் எழுதிய தி…

Read More

உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர் – 8 | எழுத்தாளர் ஆயிஷா இரா நடராசன்

#AyeshaNatarasan #Science #Bharathitv #Bookday #BookReview #TheGeometryOfReneDescartes #ReneDescartes #Scientist #Mathematician உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர் – 8 நூல் ரெனே டேக்கார்ட் எழுதிய…

Read More

உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர்-7 | எழுத்தாளர் ஆயிஷா இரா நடராசன்

#AyeshaNatarasan #Science #Bharathitv #Bookday #BookReview #TheAnalyticalTheoryofHeat #JosephFourier #Scientist உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர்-7 நூல் ஜோசப் ஃபோரியர் எழுதிய தி அனலைடிகல் தியேரி…

Read More

உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர்-6 | எழுத்தாளர் ஆயிஷா இரா நடராசன்

#AyeshaNatarasan #Science #Bharathitv #Bookday #BookReview #PrincipiaMathematica #IsaacNewton #Scientist உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர்-6 நூல் ஐசக் நியூட்டன் எழுதிய ப்ரின்ஸ்பியா மேத்தமெட்டிகா. LIKE…

Read More

உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர்-5 | எழுத்தாளர் ஆயிஷா இரா நடராசன்

#AyeshaNatarasan #Science #Bharathitv #Bookday #BookReview #GalileoGalilei உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர்-5 நூல் கலீலியோ கலிலி எழுதிய டையலாக் கன்சர்னிங் தி டு சீஃப்…

Read More

உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர்-4 | எழுத்தாளர் ஆயிஷா இரா நடராசன்

#AyeshaNatarasan #Science #Bharathitv #Bookday #BookReview #NicolausCopernicus உலகை மாற்றிய அறிவியல் நூல்கள்- தொடர்-4 நூல் நிக்கோலாஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் எழுதிய டி ரெவல்யூஸ்னரி பஸ் புத்தகம். LIKE…

Read More