ஆயிரம் புத்தகங்கள், ஆயிரம் எழுத்தாளர்கள்: நூலறிமுகம் – “உலகம் சுற்றலாம்வாங்க” [குழந்தை இலக்கியம்] – புவஷ்யா ஸ்ரீ

*கங்காருகளின் நாடுபனிப் பாலைவனம்! *வளம் நிறைந்த ஆப்பிரிக்கா! *கண்டுபிடிப்புகளின் பிறப்பிடம்! *மணம் பரப்பும் ஃபிரான்ஸ்! *நாகரிகத்தின் தொட்டில் *எழில் கொஞ்சும் இலங்கை! *ஜனநாயகத்தின் பிறப்பிடம் *பணக்கார நாடு!…

Read More