நூல் அறிமுகம்: ஆ.ப.ஜெ. அப்துல் கலாமின் உங்கள் வருங்காலத்தை செதுக்குங்கள் (தமிழில்: சிவதர்ஷினி) – மீ.யூசுப் ஜாகிர்

ஒரு புத்தகம் வாசித்தால் அதிலிருந்து ஒரு புதிய வார்த்தையையாவது புதியதாய் நாம் கற்றுக்கொள்ளவேண்டும். இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் எல்லாருடைய மனதிலும் என்றேனும் சிந்திக்கும் ஒரு விஷயத்தை எல்லாருக்கும்…

Read More