சாதிஎதிர்ப்பு கவிதை – அழகிரி

அகிலத்தை நல்லாட்சி செய்யும் ஆண்டவன் படைப்பில் என்றும் இட்டார் பெரியோர் என்றார் இடாதோர் இழிகுலம் என்றும் சாதிகள் இரண்டே என்பதே ஒளவையின் அறநெறி வாக்காம் உழுதுண்டு வாழ்வோர்…

Read More