நூல் அறிமுகம்: படிநிலைச் சாதியமும் தீண்டாமையும் – மு.சிவகுருநாதன்  

(புலம் வெளியிட்ட, சி. லஷ்மணன் கோ.ரகுபதி எழுதிய ‘தீண்டாமைக்குள் தீண்டாமை: புதிரை வண்ணார் வாழ்வும் இருப்பும்’ என்ற ஆய்வு நூல் குறித்த பதிவு.) சாதியம், தீண்டாமை குறித்து…

Read More