ராய் மாக்ஸமிவின் “உப்பு வேலி”

ஒரு பயண நூல் போல் எழுதப்பட்ட பதிவு செய்யப்படாத இந்திய மக்களின் துயரம் குறித்த ஆவணங்களின் தொகுப்பு இந்த நூல். ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்திற்காக எவ்வளவு பெரிய…

Read More