உறக்கத்தை தேடி….!!! கவிதை – சக்தி

யார் களவாடிப்போனது என் உறக்கத்தை? எப்படிக் களவாடப்பட்டது என் உறக்கம்? எப்போது களவாடப்பட்டது? எதுவும் தெரியவில்லை கதவு உள்புறமாகப் பூட்டப்பட்டுள்ளது சன்னல்களும் சாத்தப்பட்டிருக்கின்றன மெதுவாய்க் கதவைத் திறந்து…

Read More