சி. பாலையா எழுதிய “உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா! வா!” – நூலறிமுகம்

நூல் புதுமுக வாசிப்பாளர்களுக்கு, நமது தலைவர்களின் தனித் திறனையும் அவர்களின் சமூக பங்களிப்பையும் சுருக்கமாக கூறும் படைப்பு. 20 கட்டுரைகளும் பல்வேறு இதழ்களில் வெளிவந்த தொகுப்பாக காந்தி,…

Read More