புத்தகம் – வ. பூப்பாண்டி

“என்னை நேசியுங்கள்” அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் புத்தகம். இந்தக் கட்டுரை மூலம் உங்களிடம் சில நிமிடம் பேசுவதற்கு வந்துள்ளேன். ஆமாம் நண்பர்களே புத்தகமாகிய என்னைப் பற்றியும்…

Read More