ஆதி.வள்ளியப்பன் எழுதிய “உயரப் பறந்த இந்தியக் குருவி‌ சாலிம் அலி” – நூலறிமுகம்

சுற்றுச்சூழல், அறிவியல், குழந்தைகள் தொடர்பாக தொடர்ந்து எழுதி வரும் நூலாசிரியரின் குழந்தைகளுக்கான படைப்பு இது. எளிய மொழியில் அறிவியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிஞரின் வாழ்க்கை வரலாறு சுருக்கமாக…

Read More

நூல் அறிமுகம்: உயரப் பறந்த இந்தியக் குருவி சாலிம் அலி – முனைவர் சு.பலராமன்

உயரப் பறந்த இந்தியக் குருவி சாலிம் அலி என்னும் தலைப்பில் சூழலியலாளர் ஆதி வள்ளியப்பன் எழுதிய சிறார் நூல். இந்நூலை, புக் பார் சில்ரன் மற்றும் ஓங்கில்…

Read More