சென்னையும், நானும் – 10 | வே .மீனாட்சிசுந்தரம்

தொடரின் இந்த 10வது கண்ணியில் சென்ற பதிவில் குறிப்பிட்டதிலிருந்து மோட்டார் தொழிலால் சென்னை உழைப்பாளிகளின் ஒருவனான எனது வாழ்க்கையிலும் மற்றவர் வாழ்க்கையிலும் ஏற்பட்ட மாற்றங்களைக் குறிப்பிட்டுத் தொடர்வது…

Read More

தொடர்: சென்னையும், நானும் – 8 | வே .மீனாட்சிசுந்தரம்

முந்தைய பதிவில் குறிப்பிட்டபடி விரிவடையும் சென்னை, ஆசியாவின் கார்நகர் “டெட்ராயிட்” என்று பெயரெடுக்க சிம்சனின் மற்றும் இதர சுதேச கார் உற்பத்தியாளர்களின் பங்களிப்பு பற்றிய வரலாறு இப்பகுதியில்…

Read More