எங்கெல்லாம் தமிழ் தெரிந்தவர் இருக்கிறார்களோ எங்கெல்லாம் விடுதலை வேட்கை உடையவர்கள் இருக்கிறார்களோ……! அங்கெல்லாம் பால்பாஸ்கர் எழுதிய புகழ் மிக்க விசாரணைகள் படிக்கட்டும் – நீதியரசர் வி.ஆர். கிருஷ்ணய்யர்

எங்கெல்லாம் தமிழ் தெரிந்தவர்கள் இருக்கிறார்களோ எங்கெல்லாம் விடுதலை வேட்கை உடையவர்கள் இருக்கிறார்களோ……” அங்கெல்லாம் ஜே.பால்பாஸ்கர் எழுதிய …. புகழ்மிக்க விசாரணைகள் நூல் படிக்கப்படும் – நீதியரசர் வி.ஆர்.…

Read More