தற் சரித்திரம் கட்டுரை – சா.கந்தசாமி

என்மனமும் என்உடம்பும் என்சுகமும் என்னறமும் என்மனையும் என்மகவும் என்பொருளும் – என்மணமும் குன்றிடினும் யான் குன்றேன் கூற்றுவனே வந்திடினும் வென்றிடுவேன் காலால் மிதித்து. வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை மனிதர்கள்…

Read More