வா செ முத்துராமன் கவிதை…!

மனித மொழியில் நிலச்சரிவு என் மனநிலையில் மனசிதைவு அறிந்து ஆராயிம் அறிவு உண்டு _ உங்கள் அன்பில் அல்லவா மூழ்கிப் போனேன்” கொஞ்சிய பிஞ்சு கைகள் என்மேல்…

Read More